تبلیغات
دندون بلاگ - مطالب ابر استخوان غربالی

 

اطلاعات جامع دندانپزشکی به همراه نوشته های پراکنده یک دندانپزشک نیمه افسرده...
استخوان‌ غربالی یا اتموئید‌ (The ethmoid bone)


استخوان‌ غربالی‌ (The ethmoid bone)

استخوان‌ اتموئید یا غربالی‌ یكی‌ از استخوانهای‌ فرد جمجمه‌ می‌باشد كه‌ در زیراستخوان‌ پیشانی‌ و در جلوی‌ استخوان‌ اسفنوئید قرار دارد و در تشكیل‌ حفره‌ مغزی‌ قدامی‌،جدار داخلی‌ كاسه‌ چشم‌، جدار فوقانی‌ و خارجی‌ حفره‌ بینی‌ و سپتوم‌ بینی‌ شركت‌ دارد. این‌استخوان‌ از چهار بخش‌ شامل‌ صفحه‌ عمودی‌، صفحه‌ غربالی‌ و دو توده‌ طرفی‌ تحت‌ عنوان‌بخش‌ لابیرنتی‌ تشكیل‌ می‌شود.

1- صفحه‌ افقی‌ یا صفحه‌ غربالی‌ (Cribriform plate)
 

صفحه‌ای‌ است‌ سوراخ‌ سوراخ‌ و بدین‌ لحاظ‌ به‌ آن‌ صفحه‌ غربالی‌ اطلاق‌ می‌شود، ازسوراخهای‌ موجود در روی‌ این‌ صفحه‌ رشته‌های‌ عصب‌ بویایی‌ می‌گذرند. این‌ صفحه‌ بریدگی‌اتموئید از استخوان‌ پیشانی‌ را پر كرده‌ و بخشی‌ از سقف‌ حفره‌ بینی‌ را تشكیل‌ می‌دهد.برروی‌ این‌ صفحه‌ ژیروس‌ ركتوس‌ و پیاز بویایی‌ قرار می‌گیرد. بر روی‌ سطح‌ فوقانی‌ این‌صفحه‌ و درخط‌ وسط‌ یك‌زایده‌ سه‌ گوش‌ به‌ طرف‌ بالا برآمده‌ می‌باشد كه‌ تاج‌ خروس‌ یاcrista galli  نامیده‌ می‌شود و به‌ آن‌ داس‌ مغز اتّصال‌ دارد. گاهی‌ در ضخامت‌ كریستاگالی‌ یك‌سینوس‌ هوایی‌ دیده‌ می‌شود كه‌ باعث‌ می‌شود حجیم‌تر از حدّ معمول‌ گردد.

2- صفحه‌ عمودی‌ (Prependicular plate)
   

صفحه‌ای‌ نازك‌ می‌باشد كه‌ در خط‌ وسط‌ و در زیر ورقه‌ افقی‌ قرار دارد و در تشكیل‌دیواره‌ بین‌ دو حفره‌ بینی‌ شركت‌ می‌نماید. این‌ صفحه‌ دارای‌ پنج‌ كنار می‌باشد كه‌ كنار فوقانی‌آن‌ به‌ ورقه‌ افقی‌ اتموئید، كنار قدامی‌ فوقانی‌ آن‌ با خار بینی‌ از استخوان‌ پیشانی‌ و استخوانهای‌بینی‌ مفصل‌ می‌شود، كنار قدامی‌ تحتانی‌ با غضروف‌ دیواره‌ بینی‌ مفصل‌ می‌شود، كنار خلفی‌تحتانی‌ با استخوان‌ ومروكنار خلفی‌ فوقانی‌ با سطح‌ قدامی‌ جسم‌ استخوان‌ اسفنوئید مفصل‌می‌شود. این‌ صفحه‌ در خط‌ وسط‌ نبوده‌ و معمولاً به‌ یك‌ طرف‌ انحراف‌ دارد.

3- تودة‌ طرفی‌ (Ethmoidal labyrnths)
     

از تعدادی‌ حفرات‌ با دیواره‌ نازك‌ تشكیل‌ می‌شود كه‌ در سه‌ گروه‌ قدامی‌، میانی‌ وخلفی‌ قرار می‌گیرند. این‌ بخش‌ از استخوان‌ اتموئید با وسعتی‌ از استخوان‌ پیشانی‌ كه‌ مجاوربریدگی‌ اتموئیدال‌ می‌باشد مفصل‌ می‌شود و در مجموع‌ مكعبی‌ شكل‌ می‌باشد و دارای‌ شش‌سطح‌ قدامی‌، خلفی‌، فوقانی‌، تحتانی‌، داخلی‌ و خارجی‌ می‌باشد. سطح‌ قدامی‌ بخش‌ لابیرینتی‌با استخوان‌ اشكی‌ مفصل‌ می‌شود.
سطح‌ خلفی‌ توده‌های‌ طرفی‌ با جسم‌ استخوان‌ اسفنوئید و زایده‌ اُربیتال‌ استخوان‌ كام‌مفصل‌ می‌شود سطح‌ فوقانی‌ دارای‌ نیم‌ حجراتی‌ می‌باشد كه‌ با نیم‌ حجراتی‌ مشابه‌ از استخوان‌پیشانی‌ درلبه‌های‌ بریدگی‌ اتموئیدال‌ مفصل‌ شده‌ و سینوسهای‌ اتموئیدال‌ را ایجاد می‌نماید.دربین‌ نیم‌ حجرات‌ فوق‌ الذكر دو ناودان‌ عرضی‌ دیده‌ می‌شود كه‌ یكی‌ در جلو و دیگری‌درعقب‌ قرار دارد این‌ ناودان‌ها با ناودانهای‌ مشابه‌ از استخوان‌ پیشانی‌ كانالهای‌ اتموئیدال‌ قدامی‌ و خلفی‌ را ایجاد می‌نمایند كه‌ از آنها عروق‌ و اعصابی‌ به‌ همین‌ نام‌ می‌گذرد. سطح‌تحتانی‌ توده‌های‌ طرفی‌ با استخوان‌ فك‌ فوقانی‌ در بالای‌ سوراخ‌ سینوس‌ ماگزیلاری‌ مفصل‌می‌شود. سطح‌ خارجی‌ چهار گوش‌ بوده‌ و بخش‌ وسیعی‌ از جدار داخلی‌ حفره‌ اُربیت‌ راتشكیل‌ می‌دهد و orbital plate نامیده‌ می‌شود. این‌ صفحه‌ در جلو با استخوان‌ لاكریمال‌ و درعقب‌ با استخوان‌ اسفنوئید و در بالا با استخوان‌ پیشانی‌ و در پایین‌ با استخوان‌ ماگزیلامفصل‌می‌شود.


سطح‌ داخلی‌ توده‌های‌ طرفی‌ نامنظم‌ بوده‌ و بخشی‌ از جدار خارجی‌ حفره‌ بینی‌ راتشكیل‌ می‌دهد. بر روی‌ این‌ سطح‌ از استخوان‌ دو تیغه‌ استخوانی‌ نازك‌ و خمیده‌تحت‌عنـوان‌شاخـك‌ فـوقانی‌ بینی‌ superior nasal choncha و شاخك‌ میانی‌ بینی‌middle nasal choncha دیده‌ می‌شود بین‌ شاخك‌ فوقانی‌ و جدار خارجی‌ بینی‌ فضایی‌ به‌نام‌مئاتوس‌ فوقانی‌ superior meatus قرار دارد كه‌ محل‌ّ باز شدن‌ سینوس‌ اتموئیدال‌ خلفی‌می‌باشد. بین‌ شاخك‌ میانی‌ و جدار خارجی‌ حفره‌ بینی‌ مئاتوس‌ میانی‌ قرار دارد. در جدارخارجی‌ مئاتوس‌ میانی‌ بینی‌ به‌واسطه‌ سلولهای‌ اتموئیدال‌ میانی‌ یك‌ برجستگی‌ تقریباً مدورایجاد می‌شود كه‌ به‌ آن‌ bula ethmoidal می‌گویند، همچنین‌ از صفحه‌ اُربیتال‌ توده‌ طرفی‌زایده‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ زایده‌ چنگكی‌ یا قلابی‌ uncinate process به‌ طرف‌ پایین‌ و عقب‌ ایجادمی‌شود این‌ زایده‌ در انتها دو شاخه‌ می‌شود. یكی‌ در پایین‌ با شاخك‌ تحتانی‌ مفصل‌ می‌شودولی‌ دیگری‌ در عقب‌ آزاد است‌. بین‌ بولا اتموئیدال‌ در بالا و زایده‌ قلابی‌ در پایین‌ فضایی‌تحت‌ عنوان‌ فضای‌ نیمه‌هلالی‌ ایجاد می‌شود كه‌ به‌ حد قدامی‌ آن‌ سینوسهای‌ فرونتال‌ واتموئیدال‌ و به‌ حد خلفی‌ آن‌ سینوس‌ ماگزیلاری‌ تخلیه‌ می‌شود.

استخوانی‌ شدن
       

این‌ استخوان‌ از طریق‌ سه‌ مركز استخوان‌سازی‌ ایجاد می‌شود. از این‌ سه‌ مركز، یكی‌صفحة‌ عمودی‌ استخوان‌ و دو مركز دیگر توده‌های‌ طرفی‌ استخوان‌ اتموئید را به‌ وجودمی‌آورند. مركز استخوان‌سازی‌ مربوط‌ به‌ توده‌های‌ طرفی‌ در حدود ماههای‌ چهارم‌ و پنجم‌زندگی‌ داخل‌ رحمی‌ ایجاد می‌شوند. در هنگام‌ تولد توده‌های‌ طرفی‌ كوچك‌ و ناقص‌می‌باشند و فقط‌ بخشی‌ از آنها استخوانی‌ شده‌اند و بقیه‌ آن‌ غضروفی‌ می‌باشد. در طی‌ اوّلین‌سال‌ بعد از تولد استخوانی‌ شدن‌ صفحه‌ عمودی‌ استخوان‌ و كریستاگالی‌ به‌ توسط‌ یك‌ مركزآغاز می‌شود و در طی‌ سال‌ دوم‌ با بقیه‌ استخوان‌ جوش‌ می‌خورند. صفحه‌ غربالی‌ استخوان‌اتموئید مشتركاً به‌ توسط‌ مراكز مربوط‌ توده‌های‌ طرفی‌ و صفحه‌ عمودی‌ ساخته‌ می‌شوند.


استخوان اتموئید (غربالی) - برای دیدن تصویر در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید


دیدگاه ها ()


ABOUT BLOG

دندون بلاگ؛ وبلاگی است که سعی دارد مطالبی راجع به علوم دهان و دندان و بخش های مربوطه در اختیار شما قرار دهد. از آنجایی که مطالب معتبر به زبان فارسی در این زمینه خیلی در فضای مجازی زیاد نیست تصمیم داریم تا مطالبی که در این وبلاگ قرار میگیرد در همین زمینه باشد ...
آرشیو
آذر 1391 (3)
خرداد 1391 (2)
اردیبهشت 1391 (2)
آذر 1390 (10)
آبان 1390 (4)
مهر 1390 (4)
شهریور 1390 (97)
مرداد 1390 (83)
تیر 1390 (44)
خرداد 1390 (3)
...لیست آرشیوها

آخرین مطالب
.: درد بعد از عصب کشی
.: کودکان از چه سنی مسواک زدن را شروع کنند؟
.: علل افزایش حجم لثه (Gingival hyperplasia)
.: آیا خونریزی از لثه هنگام مسواک طبیعی است؟
.: بیماری برفک در کودکان
.: اثرات ضد پوسیدگی فلوراید
.: پرکردگی دندانم بعد از مدتی تغییر رنگ داده...
.: دهان شویه دگزامتازون از کجا بیاورم؟
.: ضرورت جرم گیری دندان ها
.: استفاده از سفیدکننده‌های دندان در خانه
....لیست همه پست ها
موضوعات وبلاگ
.: ارتودنسی (2)
.: دندانپزشکی زیبایی (14)
.: لثه و بیماری های لثه (6)
.: بیماری های دهان و دندان (21)
.: دندانپزشکی اطفال (5)
.: جراحی دهان و دندان (5)
.: پروتزهای دندانی (5)
.: دندانپزشکی ترمیمی (16)
.: درمان ریشه(عصب کشی) (26)
.: ابزار دندانپزشکی (19)
.: مواد دندانی (4)
.: آناتومی (128)
.: دانلود (2)
.: خاطرات دندانپزشکی (1)
.: موضوعات متفرقه دندانپزشکی (21)
اشتراک خبرنامه

آمار وبلاگ
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
کل بازدیدها :
تعداد کل پست ها :
آخرین بروز رسانی :
 


زردی دندان,تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 90,پلاک دندان,شریان های حلق,روکش دندان,سفید کردن دندان,دانشگاه دندانپزشکی بیرجند,تعرفه دندانپزشکی 90,بیکاری دندانپزشک,کراون دندان,عضله حالت دهنده صورت,دندان شیری,قیمت عصب کشی,آناتومی,افزایش دانشکده دندانپزشکی,پوسیدگی دندان,افزایش دندانپزشک,عضله حرکت دهنده فک,درمان ریشه دندان,بیکاری دندانپزشکان,ورید ژوگولار خارجی,عضله پلاتیسما,دندان,قیمت دندانپزشکی 90,نخ دندان,ترمیم سفید دندان,نرخ دندانپزشکی,جمجمه,تعرفه دندانپزشکی,مواد پرکردگی همرنگ دندان,قیمت خدمات دندانپزشکی 90,تغییر رنگ دندان,تعرفه خدمات دندانپزشکی,درمان آفت,قیمت دندانپزشکی,حفره اینفراتمپورال,زمان درآمدن دندان شیری,مواد عصب کشی,دندان دائمی,دندانپزشکی بیرجند,قیمت دندنپزشکی,اعصاب حفره تحت گیجگاهی,amalgam carving,حنجره,تعرفه خدمات دندانپزشکی 90,دانشکده دندانپزشکی بیرجند,عضله محرکه فک,حفره تحت گیجگاهی,عصب کشی دندان,عضله شیپوری,